เสียชีวิตในปี 2564

การเสียชีวิตที่น่าสังเกตต่อไปนี้เกิดขึ้นในปี 2564 มีการรายงานชื่อตามวันที่เสียชีวิต ตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลหรือนามแฝง รายการทั่วไปรายงานข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้:

  • ชื่ออายุประเทศของการเป็นพลเมืองที่เกิดตามมาสัญชาติ (ถ้ามี), สิ่งที่เรื่องก็สังเกตเห็นว่าสาเหตุของการเสียชีวิต (ถ้าทราบ) และการอ้างอิง

7

6

5

4

3

2

1

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5